บันทึกข้อตกลงความเข้าใจตามนโยบายการเป็นสมาชิก acminecloud

ความเข้าใจนโยบาย และข้อตกลงการ รวมถึงการใช้บริการและเข้าเป็นสมาชิก acminecloud


1. ความเข้าใจ


1.1    สกุลเงินดิจิทัล  ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการระบุถึงนิยามของสกุลเงินดิจิตอลไว้อย่างชัดแจ้ง และยังคงไม่สามารถใช้สกุลเงินที่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายโดยปกติทั่วไป ซึ่งการเป็นสมาชิก acminecloud ต้องทราบและทำความเข้าใจในเรื่องสกุลเงินดิจิตอลในประเทสไทยก่อน


1.2     สกุลเงินดิจิทัล  เป็นนวัตกรรมทางการเงินที่สามารถใช้ได้เสมือนเงินจริงในระบบออนไลน์ หรือระบบดิจิทัลเท่านั้น ซึ่งอาจจะสามารถใช้ได้จริงเฉพาะในประเทศที่ให้การยอมรับและกฎหมายประเทศนั้นๆรับรอง


1.3     สกุลเงินดิจิทัล  สามารถใช้ซื้อสินค้า หรือบริการ ได้จากจุดที่มีป้ายหรือเครื่องหมายที่รับสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ทั่วโลกที่ยอมรับเท่านั้น ซึ่งสมาชิก acminecloud ควรรู้และทราบว่าอยู่แล้ว ดังนั้นการใช้ชำระสินค้าต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ประเทศนั้นยอมรับ

 

2. นโยบายการเป็นสมาชิก www.acminecloud.com


2.1    ผู้ให้บริการ AcMineCloud เป็นการให้บริการเฉพาะการแบ่งให้เช่ากำลังในระบบไฟฟ้า เพื่อดำเนิน การถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัล จากเครื่องถอดรหัสสกุลดิจิทัลเฉพาะทางและ/หรือเฉพาะสกุลเงินเท่านั้น


2.2    ผู้ให้บริการ AcMineCloud ได้ดำเนินการใช้เครื่องถอดรหัสสกุลดิจิทัลโดยมีการถอดรหัสจริง ซึ่งผู้รับบริการได้เข้าเห็นเรื่อง เข้าชม และทราบ รวมถึงเข้าใจวิธีการทำงาน จึงให้การยอมรับในส่วนของข้อตกลง และผลลัพธ์ในการถอดรหัส


2.3    ผู้ให้บริการจะทำการแบ่งโอนจ่ายผลลัพธ์ของการถอดรหัสให้แก่ผู้รับบริการโดยสกุลเงินดิจิทัลที่ผู้ให้บริการได้ทำการแบ่งเช่ากำลังในการถอดรหัสนั้นเท่านั้น ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนของผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ


2.4    ผู้ให้บริการ ไม่มีนโยบายใดๆ และหรือทางหนึ่งทางใดในการสนับสนุน ชักจูง หรือเชิญชวนบุคคลให้สมัครเป็นสมาชิกในรูปแบบ MLM (Multi Level Marketing) บน www.acminecloud.com


2.5    ผู้ให้บริการจะแบ่งโอนจ่ายผลลัพธ์ของการถอดรหัสให้แก่ผู้รับบริการเป็นสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น ซึ่งผู้รับบริการทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี และผู้ให้บริการไม่มีนโยบายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตัล รวมถึงจ่ายผลตอบ แทนให้กับผู้รับบริการเป็นเป็นสกุลเงินอื่นๆ แต่อย่างใด


2.6    ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายรับฝากเงินและ/หรือเป็นตัวแทนให้กับบุคคลอื่น หรือผู้ใดผู้หนึ่งในการแลกเปลี่ยน และกระทำการใดๆที่จะต้องนำเงินตราสารที่ได้รับการรองรับจากรัฐนำไปซื้อสกุลเงินดิจิทัลแล้วมาลงทุนอย่างเด็ดขาด ผู้รับบริการจะต้องเป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น


2.7    ผู้รับบริการเข้าใจ และทราบดีอยู่แล้วว่าผลลัพธ์ในการเช่ากำลังถอดรหัสใดๆ ผู้ให้บริการจะทำการโอนให้กับผู้รับบริการในรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัลที่ผู้รับบริการได้ทำการแบ่งเช่ากำลังเพื่อถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัลนั้นๆ เท่านั้นตามเงื่อนไขและวิธีการที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันไว้


2.8    ผู้รับบริการเข้าใจ และทราบดีอยู่แล้วว่าผลลัพธ์ในการถอดรหัสขึ้นอยู่กับความแปรผันปัจจัยของค่าความยากในการถอดรหัส (Difficulty) กับกำลังของเครื่องถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น ผู้ให้บริการไม่สามารถใช้ และนำสกุลเงินดิจิทัลที่ได้นั้นไปลงทุนในตราสาร หรือทรัพย์สินใดๆทั้งสิ้น


2.9    ผู้รับบริการเข้าใจ และทราบดีอยู่แล้วว่าไม่มีการสนับสนุนให้มีการร่วมกลุ่ม หรือทำการชักจูงให้มาลงทุนในการเช่ากำลังในระบบไฟฟ้า เพื่อดำเนินการถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัล หรือทำการบิดเบือนสถานะของสกุลเงินดิจิทัลแต่อย่างใด

 

3. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่ง


3.1    ผู้รับบริการจะต้องเป็นบุคคลที่เข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น โดยจะต้องยอมรับเงื่อนไข และวิธีการในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทั้งสิ้น ซึ่งผู้รับบริการจะต้องระบุตัวตนได้ในสัญญา


3.2    ผู้บริการจะไม่สามารถโอนสิทธิตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดทั้งสิ้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการ หากผู้รับบริการกระทำการดังกล่าวโดยผู้ให้บริการตรวจสอบพบเจอหรือด้วยวิธีการใดๆก็ตามแล้ว ผู้รับบริการตกลงและยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ให้บริการเป็นเงินจำนวนสามเท่าของค่าบริการ


3.3    ผู้รับบริการจะต้องทำการตรวจสอบเลขกระเป๋าอิเล็คทรอนิคส์ (Wallet) เป็นอย่างดี เพื่อยืนยันและส่งเลขกระเป๋าอิเล็คทรอนิคส์ (Wallet) ให้แก่ผู้ให้บริการ


3.4    หากผู้รับบริการดำเนินการกรอกและ/หรือใส่ตัวเลขกระเป๋าอิเล็คทรอนิคส์ (Wallet)  ปลายทางผิดในการรับผลลัพธ์ของการเช่ากำลังถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัล และมีการโอนผลลัพธ์ออกจากบัญชีผู้ให้บริการแล้ว กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ซึ่งอาจจะไม่สามารถขอคืนได้หากการโอนผลลัพธ์ ของสกุลเงินดิจิทัลนั้นสำเร็จแล้ว


3.5    ผู้รับบริการ จะต้องมีหน้าที่รักษารหัสสมาชิก อีเมล์ ของผู้รับบริการให้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

4. เงื่อนไขการให้บริการหรือการรับประกัน


4.1ผู้รับบริการรับประกันว่าจะจัดเก็บข้อมูลทุกข้อมูลที่มีการทำรายการที่ถูกต้องแล้ว เข้าเก็บในอีเมล์ที่ท่านทำ     การสมัครไว้ให้ปลอดภัย เพื่อติดต่อกับผู้ให้บริการในกรณีเกิดเหตุที่ท่านไม่สามารถเข้าบัญชีได้ และเพื่อเป็นหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆ


4.2    หากผู้รับบริการไม่สามารถเข้าอีเมล์ของท่านได้ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการทางอีเมล์ของท่านเท่านั้น ทางผู้ให้บริการเราไม่สามารถเปลี่ยนอีเมล์ให้ท่านได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น


4.3    ผู้ให้บริการรับประกันการถอน สำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่มีการหักสกุลเงินดิจิทัลออกจากระบบผู้ใช้งาน www.acminecloud.com ของท่าน ซึ่งไม่รวมเวลา confirm เพื่อตรวจสอบจากระบบ blockchain ที่ไม่สามารถกำหนดเวลาได้ และไม่รวมถึงการกรอกเลขบัญชีปลายทางผิด ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบและแจ้งปัญหากับฝ่ายบริการลูกค้า


4.4    ผู้รับบริการสามารถทำธุรกรรมการถอนขั้นต่ำในการทำธุรกรรม จำนวน 0.01 ETH โดยมีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม จากผู้ให้บริการด้านการทำธุรกรรม (Payment Gateway) ทาง AcMineCloud ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดของธุรกรรมใด


4.5    ผู้ให้บริการไม่รับประกันความเสียหายจากการแลกเปลี่ยน การถอนล่าช้า หรือกรณีพิพาทในกรณีที่ไม่ปกติ


4.6    ผู้ให้บริการไม่รับประกันบัญชีที่ไม่มีการเปิดการยืนยันสองขั้นตอนทุกกรณี 2FA


4.7    ผู้ให้บริการการรับประกันการได้รับ และโอนผลลัพธ์ของการเช่ากำลังเครื่องถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัล อยู่บนระบบ Blockchain เท่านั้น


4.8    ผู้ให้บริการไม่รับประกันการถอนออกผิดบัญชี การที่ผู้รับบริการได้กดยืนยันอีเมล์ เพื่อทำการถอนถือว่าสิ้นสุดความดูแลของผู้ให้บริการ


4.9    ผู้ให้บริการไม่สามารถตรวจสอบเลขบัญชีปลายทางของท่านได้ว่าเลขนั้นเป็นของท่านจริงหรือไม่


4.10 ผู้ให้บริการไม่รับประกันค่าธรรมเนียมการถอนในช่วงที่มีการรับส่งสกุลเงินดิจิทัลเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะปรับขึ้นไปสูงกว่าปกติหลายเท่า


4.11 ผู้ให้บริการไม่รับประกันการได้รับโบนัสจากความผิดพลาดในการสมัครสมาชิกใด ๆ ทั้งสิ้น การสมัครสมาชิกสมบูรณ์เมื่อมีการกดยืนยันอีเมล์ ผู้ให้บริการจะไม่มีการแก้ไขรายละเอียดบัญชีสมาชิกให้อย่างเด็ดขาด


4.12 ผู้ให้บริการยินดีแก้ไขปัญหา โดยจะมีการตอบกลับยังการแจ้งปัญหาผ่านทาง[email protected].com  ภายใน 7 วัน  ไม่รวมระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา ซึ่งแล้วแต่กรณีของปัญหานั้นๆที่อาจใช้เวลาถึง 90 วัน


4.13 ผู้ให้บริการไม่รับประกันความเสียหายจากการรวมกลุ่มกัน หรือถูกชักจูงกันมาเพื่อทำรายการ หรือการผิดข้อตกลงที่ทำขึ้นภายในกลุ่มหรือการตั้งตัวแทนกลุ่มใดๆทั้งสิ้น


4.14 ผู้ให้บริการไม่รับประกันการคืนค่าเช่ากำลังเครื่องถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัลทุกกรณี และไม่มีการคืนค่าเช่าเป็น Ethereum หรือสกุลเงินใดๆทั้งสิ้น


4.15 การดำเนินการใดๆใน www.acminecloud.com ผู้รับบริการมีหน้าที่เข้าระบบและดำเนินการด้วยตนเอง ผู้ให้บริการไม่รับประกันความเสียหายทุกกรณีที่เกิดจากบุคคลที่ 3 ที่รับทำการใดๆ แทนหรือเป็นธุระดำเนินการให้กับท่านโดยเด็ดขาด


4.16 ผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในการถอดรหัสที่คงที่ได้ เนื่องจากค่าความยากในการถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัล (Difficulty) ในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้


4.17 ผู้รับบริการตกลงยินยอมที่ชำระค่าบริการให้แก่ผู้ให้บริการตามราคาแพ็กเกจที่ได้เลือก ซึ่งราคา ดังกล่าวยังมิได้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ หากผู้รับบริการประสงค์ที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรับบริการ และ/หรือ ประเภท บริการผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ของผู้ให้บริการ


4.18 การยินยอมใช้ข้อมูล ผู้รับบริการเข้าใช้บริการ หรือการให้ข้มูลแก่ผู้ให้บริการในรูปแบบอื่นใดถือว่า ผู้รับบริการยอมรับและยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวตามสัญญาฉบับนี้ ซึ่งอาจจะมีการ แก้ไขเป็นครั้งคราว และผู้รับบริการยินยอมให้มีการรวบรวมและใช้ข้อมูล ในลักษณะที่กำหนดไว้ให้ ผู้รับบริการเข้าใจและหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลังและผู้รับบริการไม่ยอมรับข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว ผู้ให้บริการจะหยุดการให้บริการทันทีและถอนการติดตั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

5. การยอมรับและความเข้าใจ


เมื่อผู้รับบริการได้ทำการสมัครสมาชิก ถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบาย ข้อตกลงการใช้บริการ และเงื่อนไขการให้บริการ โดยได้อ่าน และทำความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว รวมทั้งเป็นการยอมรับเงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ผู้รับบริการที่ได้สมัครสมาชิกด้วยความสมัครใจแล้วเอง มิได้เกิดจากการถูกชักจูง หรือให้บุคคลอื่นสมัครสมาชิกให้อย่างเด็ดขาด ผู้รับบริการที่สมัครและชำระค่าเช่ากำลังในการถอดรหัสสกุลเงินดิจิทัล พื้นที่ขุดสกุลเงินดิจิทัลในระบบ www.acminecloud.com เข้าใจ และทำการศึกษาข้อมูลในเรื่องของความเสี่ยงในค่าความแปรผันต่างๆ โดยยอมรับความเสี่ยงสูงได้ และมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลมาอย่างดีแล้ว


ผู้รับบริการยืนยันว่าเข้าใจและทราบดีว่าการลงทุนย่อมีความเสี่ยงดังนั้นก่อนการตัดสินในลงทุนผู้รับบริการได้ทำการศึกษา และทำความเข้าใจเป็นอย่างดีด้วยตนเอง มิได้ถผู้อื่นผู้ใดชักจูงให้มาลงทุนเพื่อผลการตอบแทนที่มิได้ทำการศึกษา ดังนั้นการใดๆที่อาจจะเกิดความเสียหายทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมแล้ว ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และเมิ่อผู้รับบริการเข้าใจเงื่อนไขและข้อตกลงของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้แล้วจะไม่ทำการใดๆเพื่อเป็นการรอนสิธิผู้ให้บริการ และยังคงหาได้ใช้สิทธิใดๆในการดำเนินการฟ้องแพ่งและอาญาจากผู้ให้บริการทั้งสิ้น